საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ-გვერდის ხარჯები (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - ვებ გვერდის ხარჯი

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - საზოგადოებრივი მაუწყებელი

მოთხოვნა - საჯარო დაწესებულების ოფიციალური ვებ-გვერდის შექმნაზე გაწეული ხარჯების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ინფორმაცია.

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 19/09/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

saz_mauw_web_gverdi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.10.2011 Georgian Public Broadcaster საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი

სრულყოფილი ინფორმაცია