საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.41-17..pdf

მოთხოვნა

გ-04.41-17.პას..pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად