სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

დღეის მდგომარეობით დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-098.docx

მოთხოვნა

OPD0815-098-შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.09.2015 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

   OPD0815-098-შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია