2015 წელს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

2015 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა განთავისუფლების მიზეზების მიხედვით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-098.docx

მოთხოვნა

OPD0815-098-განთავისუფლებული თანამშრომლები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 2015 წელს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

   OPD0815-098-განთავისუფლებული თანამშრომლები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია