საჯარო სამსახურის ბიუროს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები 2015 წელს

2015 წელს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები, თანდართული ცვლილებებით და შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-081.docx

მოთხოვნა

OPD0815-081 ხელშეკრულებები.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.08.2015 საჯარო სამსახურის ბიუროს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები 2015 წელს საჯარო სამსახურის ბიურო

   OPD0815-081 ხელშეკრულებები.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია