საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელებისა და გვარების მითითებით) დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-091.docx

მოთხოვნა

OPD0815-091 დანამატები.xlsx

პასუხი

OPD0815-091 პრემიები.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანამდებობის პირებზე დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების ოდენობა 2015 წელს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის „საქსტატი“

   OPD0815-091 დანამატები.xlsx
   OPD0815-091 პრემიები.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია