2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-016.docx

მოთხოვნა

OPD0715-016 შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2015 2015 წელს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   OPD0715-016 შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია