საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

08.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

477.pdf

მოთხოვნა

477..pdf

პასუხი

477.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.07.2015 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

   477..pdf
   477.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია