საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მივლინებები (პირველი კვარტალი)

კატეგორია - მივლინებები
 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
 
მოთხოვნა - 2012  წლის 1 იანვრიდან  წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელის  ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე  გაწეული  სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია.
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 29/03/2013
 
მიღების თარიღი - 15/04/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები მივლინებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

___mivlineba0313014.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა