საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მივლინებები

კატეგორია - მივლინებები
 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
 
მოთხოვნა - 2012  წლის 1 იანვრიდან  წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელმძღვანელის  ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე  გაწეული  სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია.
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 29/03/2013
 
მიღების თარიღი - 15/04/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დარღვევით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები მივლინებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

29.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

mivlineba0313014.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა