საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აუდიტორიული შემოწმების აქტები

 2014  წელს განხორციელებული აუდიტორული შემოწმების (შიდა, გარე, სახელმწიფო და არასახელმწიფო) აქტები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები აუდიტის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-013.pdf

მოთხოვნა

opd0315-013auditi+axalgazrdobis saqmeta departamenti.pdf

პასუხი

opd0315-013auditi saministros.pdf

პასუხი

opd0315-013auditi+universiteti.pdf

პასუხი

opd0315-013auditi+sasaxle.pdf

პასუხი

opd0315-013auditi+muzeumi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.03.2015 საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს აუდიტორიული შემოწმების აქტები სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების სამინისტრო

   opd0315-013auditi+axalgazrdobis saqmeta departamenti.pdf
   opd0315-013auditi saministros.pdf
   opd0315-013auditi+universiteti.pdf
   opd0315-013auditi+sasaxle.pdf
   opd0315-013auditi+muzeumi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია