სახალხო დამცველის აპარატის საშტატო ნუსხა

2012 წლის 1 იანვრისთვის მოქმედი  საშტატო  ნუსხა (თანამდებობრივი სარგოების მითითებით)   თანდართული  ცვლილებებით, რომელიც განხორციელდა წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0314-030.pdf

მოთხოვნა

opd0314-030საშტატო განრიგი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.03.2014 სახალხო დამცველის აპარატის საშტატო ნუსხა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

   opd0314-030საშტატო განრიგი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია