გუდაურის ბინის გადაცემა პროკურატურისთვის

საქართველოს პროკურატურის მოწერილობაზე (რომელშიც მოთხოვნილია აღნიშნული ფართის გადმოცემა) შესაბამისი თანამდებობის პირის მიერ გაცემული წერილობითი სარეზოლუციო დავალების/გადაწყვეტილების ასლი

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-006.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-006prokuratura.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.02.2014 გუდაურის ბინის გადაცემა პროკურატურისთვის სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   OPD0214-006prokuratura.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია