გუდაურის ბინის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2010 წლის 15 აპრილის წერილი N 16/1355-ის ასლი, რომლის მიხედვითაც ყაზბეგის სარეგისტრაციო სამსახურში მოთხოვნილია სახელმწიფო საკუთრების უფლების რეგისტრაცია ქონების უსასყიდლო ფორმით გადაცემის ხელშეკრულებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-006.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-006werili.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.02.2014 გუდაურის ბინის საკუთრების უფლების რეგისტრაცია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   OPD0214-006werili.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია