გუდაურის ბინის სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის ხელშეკრულება

2010  წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთვის ყაზბეგის რაიონში, სოფელ გუდაურში მდებარე შენობა-ნაგებობის მე-4 სართულზე ბინა №69-ში არსებული 79,50 კვ.მ საცხოვრებელი ფართის და მასზე წილობრივად დამაგრებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის(უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი №74.06.11.046.01.069) უსასყიდლო ფორმით გადაცემის ხელშეკრულება

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0214-006.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-006xelshekruleba.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
07.02.2014 გუდაურის ბინის სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის ხელშეკრულება სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   OPD0214-006xelshekruleba.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია