სახალხო დამცველის აპარატის ბიუჯეტი

IDFI - მ სახალხო დამცველის აპარატს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შესახებ ინფორმაციას (სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ბალანსი).

სახალხო დამცველის აპარატმა აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია.

წერილის გაგზავნის თარიღი : 01/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:      10/06/2011


პასუხი მიღებული იქნა 10 დღის ვადაში, ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

 იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საბიუჯეტო სახსრების მართვა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

01.05.2011

სტატუსი
დანართები

omb_budget0001.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად