სიახლეები

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოდან მიღებული ინფორმაცია

17.02.2015 ავტორი: IDFI

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან  მიღებული საჯარო  ინფორმაცია  ხელმისაწვდომია  ვებ-გვერდზე.

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან  არასრულყოფილად იქნა მოწოდებული, ხელმძღვანელის მოქმედი მრჩევლების სამუშაო გამოცდილების (CV) და მათი თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ  სამართლებრივ აქტებზე ინფორმაცია.
მიღებული ინფორმაციის თანახმად, ირკვევა რომ, სააგენტო სახელმწიფო შესყიდვებთან  დაკავშირებით მიმოწერას ახორციელებს დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის საშუალებით . 
 სხვა მოთხოვნებთან დაკავშირებით სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოდან მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.  

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი