სიახლეები

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოდან მირებული ინფორმაცია

17.02.2015 ავტორი: IDFI

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოდან   მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, 2014 წელს სააგენტოს მიერ   სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით  მიმოწერა არ განხორციელებულა.

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

 დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი