სიახლეები

საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან მიღებული ინფორმაცია

17.02.2015 ავტორი: IDFI

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი  მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე.

მიღებული ინფორმაციის თანახმად, დეპარტამენტმა უარი განაცხადა მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ ბრძანებებისა და  მათი სამუშაო გამოცდილების (cv) შესახებ ინფორმაციის მოწოდებაზე, მათი განცხადებით, აღნიშნული შეიცავს პერსონალურ ინფორმაციას.

ასევე, დეპარტამენტის მიერ სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან   სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული მიმოწერა  არ განუხორციელებია, რადგან მათი განმარტებით, უფლებამოსილი პირი  სატენდერო და სხვა დოკულენტაციის განთავსებას  უშუალოდ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს საიტზე ახორციელებს.  

სხვა დანარჩენ შემთხვევაში მოწოდებული ინფორმაცია სრულყოფილია.

დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:
            

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი