სიახლეები

სასაზღვრო პოლიციიდან მიღებული ინფორმაცია

17.02.2015 ავტორი: IDFI

სასაზღვრო პოლიციიდან მიღებული ინფორმაცია უკვე ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე

არასრულყიფილად იქნა მოწოდებული ინფორმაცია 2013-2014 წლებში  შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების შესახებ

ასევე, მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საკონსულტაციო მომსახურებაზე 2013 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე ხელშეკრულებები  არ გაფორმებულა.

 დეტალური ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგი ბმულები:

·  მრჩევლების თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ  სამართლებრივი აქტები და CV-ები

·  მრჩევლების სამუშაოს აღწერილობა და თანამდებობრივი სარგოს  ოდენობა 

·  შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა  დღეის მდგომარეობით

·  2013-2014 წლებში შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურება.

 

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი