სიახლეები

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნტორის ადმინისტრაციიდან მოსული ინფორმაცია

29.10.2014 ავტორი: IDFI

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციიდან მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ 2013 წელს  გუბერნატორსა და მის მოადგილეებზე, ისევე როგორც თანამშრომლებზე სახელფასო დანამატების გაცემას ადგილი არ ჰქონია. ამასთან, 2014 წლის მარტის თვეში გუბერნატორის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან არ განხორციელებულა არანაირი სახის კორესპონდენცია.

მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში არ განხორციელებულა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული სახელმწიფო შესყიდვებიარ ჩატარებულა აუდიტორული შემოწმება და შესაბამისად არ  დაფიქსირებულა დასაქმებულთათვის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის დაკისრების ფაქტები, არ მომხდარა  მაკონტროლებელი ორგანოების მიერ გამოვლენილი დარღვევა-ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გატარებულ ღონისძიებათა ნუსხის შემუშავება, არ გააჩნიათ ჩანაცვლებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების სია და საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების სამართლებრივი აქტები.

ყველა დანარჩენ მოთხოვნაზე ადმინისტრაციამ სრულყოფილი ინფორმაცია მოაწოდა ინსტიტუტს.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები:

ბიუჯეტი

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი