სიახლეები

სამინისტროს დაინტერესება www.opendata.ge-ით

30.06.2014 ავტორი: GYLA

​2014 წლის 23 ივნისის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ და აღნიშნა, რომ საიას 2014 წლის 25 მაისის #გ-04/242-14 განცხადებით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციაზე გამოგზავნილი პასუხი არ იყო მოძიებადი პორტალზე.

საიამ აღნიშნულის პასუხად სამინისტროს განუმარტა, რომ საჯარო ინფორმაციის პორტალზე (www.opendata.ge) ინფორმაციის განახლება მიმდინარეობს პერიოდულად. შესაბამისად, სამინისტროს პასუხი, რომელიც გამოგზავნილი იყო 2014 წლის 4 ივნისს, აიტვირთებოდა პორტალზე უახლოეს დღეებში.

გვსურს აღვნიშნოთ, რომ საია მიესალმება საჯარო დაწესებულებების მხრიდან პორტალის აქტიურ მოხმარებას. მიგვაჩნია, რომ მსგავსი ხასიათის ქმედებები როგორც ამ ეტაპზე ისე სამომავლოდ, ხელს შეუწყობს აღნიშნული ვებ-რესურსის გამართულ ფუნქციონირებას.

კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საჯარო პორტალით დაინტერესებისათვის.

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი