სიახლეები

კვლევა - "ინფორმაციის თავისუფლება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა"

04.06.2014 ავტორი: GYLA

2013 წლის 3 ივნისს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევის - "ინფორმაციის თავისუფლება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა" პრეზენტაცია გამართა. კვლევა შეეხება სასამართლოთა მიერ განხილულ საქმეებს საჯარო ინფორმაცის გაცემასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით. კვლევა მოიცავს  2012 წლის 1 მაისიდან - 2013 წლის 1 ნოემბრამდე პერიოდს.

კვლევა - "ინფორმაციის თავისუფლება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა"

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი