სიახლეები

კვლევა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თაობაზე

06.06.2014 ავტორი: GYLA

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 2014 წლის 3 ივნისს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან დაკავშირებული კვლევის პრეზენტაცია გამართა. კვლევა შეიცავს, როგორც საქართველოს არსებული კანონდებლობისა და პრაქტიკის, ისე საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზს. სხვადასხვა საკითხებთან ერთად კვლევაში საუბარია პროპორციულობის ტესტის საქართველოს კანონმდებლობაში დანერგვის საჭიროებაზე. აღნიშნული შესაძლებელს გახდის მაღალი საჯარო ინტერესის არსებობის შემთხვევაში მსჯელობის საგანი გახდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პერსონალურ მონაცემთა გასაჯაროების საკითხი.

კვლევა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ

ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა საქართველოში მეტნაკლებად გამართულად მუშაობს. ინფორმაციის მოთხოვნისა და მიღების უფლება რეგულირდება 1999 წელს მიღებული ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით, რომელშიცმისი მიღების დღიდან, მრავალი ცვლილება განხორციელდა. ბოლო წლებში დამტკიცებული შესწორებებისა და დამატებების მიხედვით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებული არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ხოლო მოქალაქეებს უფლება აქვთ, ელექტრონული ფორმით მოითხოვონ და მიიღონ საჯარო უწყებებში არსებული დოკუმენტები. ამასთან, ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივასთან მიერთებისა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ, საქართველოში მთავრობის გამჭვირვალობის სტანდარტებს მეტი ყურადღება დაეთმო.

მეტი